Cách sử dụng liên từ nối kết “and”

1. Khi từ “and” nối kết giữa hai phần trong một câu thì không có “dấu phẩy” được sử dụng.

Khi từ “and” nối kết từ 3 hoặc nhiều hơn trong một chuỗi một câu thì dấu phẩy được sử dụng.

Ví dụ:

(a) I saw a cat and a mouse.

(b) I saw a cat, a mouse, a rat, and a dog.

(c) I opened the door and walked into the room.

(d) I opened the door, walked into the room, and sat down at my desk.

(e) Their flag is green and black.

(f) There is green, black, and yellow

Giải thích:

  • Câu (a):and” nối kết hai danh từ: cat + mouse = KHÔNG CÓ DẤU PHẨY
  • Câu (b): “and” nối kết 3 hoặc nhiều hơn, vì vậy dấu phẩy được sử dụng.
  • Câu (c): KHÔNG DẤU PHẨY được sử dụng bởi vì “and” nối kết chỉ 2 động từ (opened + walked)
  • Câu (d): Dấu phẩy được sử dụng bởi vì “and” nối kết 3 động từ (opened + walked + sat)
  • Câu (e): “and” nối kết hai tính từ (KHÔNG CÓ DẤU PHẨY)
  • Câu (f): “and” nối kết 3 tính từ (dấu phẩy).

2. Khi “and” nối kết hai câu, dấu phẩy (,) được sử dụng:

g) I opened the door. She opened the window.

h) INCORRECT: I opened the door, she opened the window.

i) I opened the door, and she opened the window.

Giải thích:

Câu (g): hai câu hoàn chỉnh (cũng được gọi là mệnh đề độc lập) được chia ra bởi dấu chấm, KHÔNG phải dấu phẩy.

Câu (h): không chính xác bởi gì có một dấu phẩy giữa hai mệnh đề không độc lập.

Câu (i): Khi and nối kết hai mệnh đề độc lập, dấu phẩy thường được sử dụng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »