Mẫu biên bản bàn giao

Các bạn tham khảo mẫu biên bản bàn giao song ngữ Việt – Anh bên dưới:

CÔNG TY …………………….

*************

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Independence – Freedom – Happiness

*************

BIÊN BẢN BÀN GIAO

DELIVERY RECORDS

Số/ No.: ….

  • Căn cứ tài liệu/ Based on the documents:
  • Hợp đồng số:………….., ký ngày … tháng … năm…………..

            Contract No. ……………..signed on………………….

Thời gian tiến bàn giao:/ Time to conduct delivery:

…………………………………………………..

ĐẠI DIỆN A (gọi tắt là Bên A)

REPRESENTATIVE A ( Hereinafter Referred to as Party A)

CÔNG TY …………………………………………………………

 

Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ:………………………………………………………………..

Represented by: Mr. ………………………………….  Position: …………………………………………………………….

Ông:………………………………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………

Represented by: Mr. ………………………………….  Position: …………………………………………………………….

 

 

ĐẠI DIỆN B(gọi tắt là Bên B)

REPRESENTATIVE B (Hereinafter Referred to as Party B):

CÔNG TY …………………………………………………………

Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ:………………………………………………………………..

Represented by: Mr. ………………………………….  Position: …………………………………………………………….

Ông:………………………………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………

Represented by: Mr. ………………………………….  Position: ……………………………………………………………..

Hai bên lập Biên bản bàn giao có nội dung như sau:

The two parties make a Delivery Records with the following contents:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản này được lập thành hai (02) bản chính, mỗi bên giữ hai (01) bản chính có giá trị pháp lý như  nhau.

This minute is made in two (02) original and each party will keep an original with the same legal value.

ĐẠI DIỆN BÊN A

REPRESENTATIVE OF PARTY A

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and stamp)

…………………………………………..

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

REPRESENTATIVE OF PARTY B

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and stamp)

…………………………………..

 

 

Translate »