Cách sử dụng “because, because of, due to, và due to the fact that”

“Because” giới thiệu một mệnh đề trạng từ, nó theo sau bởi một chủ từ và động từ, như câu (a). a) Because the weather was cold, we stayed home. “Because of“” và “due to” là những cụm giới từ; chúng được theo sau bởi một đối tượng danh từ, như trong (b) và (c). b) […]

Cách sử dụng “because, because of, due to, và due to the fact that” Read More »